توجه:برای ورود اطلاعات از اعداد نگلیسی استفاده کنید